Brussel op: www.basiliades.be

BRUSSEL - Perstekst 18 september 2003 Voorstelling van Sven Gatz en Patrik Vankrunkelsven"Het Blauwe boekje. Tweespraak over links-liberalisme opgetekend door Johan Basiliades".

Er bestaat niet zoiets als een algemeen aanvaarde wetenschappelijke definitie van wat links-liberalisme is. Met dit boekje hebben we op een laagdrempelige wijze een beeld willen geven van wat links-liberalisme voor ons inhoudt. Eerder dan voor een zwaar traktaat hebben we gekozen dit te doen aan de hand van gesprekken met vele concrete voorbeelden.

In Het Blauwe Boekje vindt de lezer de historische, filosofische, internationale roots terug van een authentieke politieke stroming: het links- of radicaal liberalisme.

In het boekje plaatsen we de heropleving van die authentieke links-liberale stroming ook op de achtergrond van "het einde van de VU" en onze persoonlijke politieke loopbaan en engagement. De lezer heeft uiteraard het recht te weten waarom wij van oordeel zijn dat het links-liberalisme thuis hoort binnen de VLD.

Maar het overgrote gedeelte van de gesprekken in "Het Blauwe Boekje" gaan over concrete politieke items van vandaag. We geven onze visie, zetten kantekeningen bij het beleid en we we doen ook zelf voorstellen. We kiezen partij. Om een beeld te geven halen we hier 10 voorstellen uit het boekje:

1. Onthaasting is kunnen kiezen. Voor ons gaat onthaasting niet over het opdringen van waarden over gezin, zinvolle vrije tijd ? maar over het wegwerken van fiscale drempels zoals discriminatie van ?oudergezinnen.

2. Geen stedenbeleid zonder herziening van KI?s. Het kadastraal inkomen moet rekening houden met de kost aan gemeenschapsinfrastructuur, mobiliteit, ecologie, ? eerder dan enkel met verkoopswaarde van het eigendom.

3. Grootstedelijke staatshervorming. De grootstad is de missing link in de federale constructie. Brussel, Gent, Antwerpen, ? moeten een eigen politiek en fiscaal kader krijgen binnen het federale bestel.

4. Tobintaks op IQ. Bedrijven moeten een bijdrage betalen aan het onderwijs in de landen van herkomst voor geschoolde ge?igreerde werknemers.

5. Individuele emancipatie als weg naar integratie. In het integratiebeleid willen we als liberalen eerst en vooral alle hinderpalen voor de individuele emancipatie wegwerken, ook als ze met de culturele of godsdienstige achtergrond van migranten samenhangen. Dit verondersteld soms een herori?ering van de middelen.

6. Europese landbouwsubsidies vervalsen de markt. Afbouw van Europese landbouwsubsidies, exportsubsidies en alle open en verdoken vormen van Westers economisch protectionisme.

7. Wapenhandel vervalst de markt. In een vrijemarkteconomie kan er geen plaats zijn voor vrije wapenhandel omdat wapens en oorlogen de marktmechanismen vervalsen.

8. Niet de hoeveelheid, maar het bestaan van kernafval is een probleem. Met het oog op de Kyoto-norm kiezen we ervoor om eerst klassieke centrales te sluiten en te vervangen door hernieuwbare energiebronnen, en pas op termijn kerncentrales

9. Emissieboni voor herbebossing. Toekennen van eerlijke emissieboni aan landen die aan herbebossing doen laat aan een aantal niet ge?ustrialiseerde landen toe om op ecologische wijze een kapitaal te verwerven

10. Federale sociale zekerheid met solidariteit aan inkomstzijde en regionale autonomie aan uitgavenzijde. Aan uitgavenzijde moeten de middelen verdeeld worden volgens objectieve criteria en moeten de bevoegdheden overgedragen worden aan de gemeenschappen om ze te responsabliseren en om hen in de mogelijkheid te stellen een eigen beleid te voeren

Sven Gatz & Patrik Vankrunkelsven, Het Blauwe Boekje. Tweespraak over links-liberalisme, opgetekend door Johan Basiliades, Uitgeverij Van Halewyck, 176 blz. 12,50 euro

terug naar startpagina